Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 08-08-2018

Hoorders

betekenis & definitie

Hoorders(Daniël), een Nederlandsch geleerde, geboren te Maarssen den 12den Augustus 1830, studeerde te Utrecht, onderscheidde zich door ongemeene gaven, promoveerde in de regten, de letteren en de godgeleerdheid, werd vervolgens Oost-Indisch ambtenaar, daarna lid van van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en overleed te Bennebroek den 26sten Januarij 1869. Hij schreef: „De herstelling der Roomsche bisdommen in Nederland en de houding van het ministérie-Thorbecke (1853)”, — en „De anti-revolutionaire staatsleer van Groen van Prinsterer uit de bronnen ontwikkeld (1ste stuk 1860)”, alsmede een aantal brochures en opstellen in dagbladen en tijdschriften. — Zijne echtgenoote Marie Henriëtte Boeke, geboren te Amsterdam den 29sten Mei 1833, schreef, behalve ettelijke vertalingen, een werk, getiteld: .Ons eigen boek (1874)”.