Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 08-08-2018

Henriot

betekenis & definitie

Henriot (François), bekend uit den tijd der groote Fransche Omwenteling, werd geboren te Nanterre bij Parijs in 1761. Op jeugdigen leeftijd begaf hij zich naar de hoofdstad, leidde er een ellendig leven en kreeg eindelijk eene aanstelling bij de belastingen. Hij verloor ze, omdat hij in den nacht van den 12den op den 13den Julij 1789 de opstandelingen bij de verwoesting der tolhuizen geholpen had, diende daarna als spion bij de policie, en werd wegens diefstal in Bicêtre opgesloten. Na zijn ontslag in het begin van 1792 nam hij ijverig deel aan de gruwelen der Revolutie en werd als een der Septembristen tot aanvoerder van eene sectie sansculottes benoemd.

Toen de gemeenteraad den 31sten Mei 1793 een aanval wilde doen op de Conventie, ontving Henriot tijdelijk het opperbevel over de Nationale garde te Parijs. In den nacht van den 1sten op den 2den Junij concentreerde hij de troepen en bezette in den ochtend van den 2den den omtrek van het paleis der Vertegenwoordiging met 80000 man. De leden der Conventie wilden huns weegs gaan, doch Henriot verklaarde dat zij het gebouw niet mogten verlaten, voordat zij 32 Girondijnen hadden uitgeleverd. Vruchteloos gaf de voorzitter bevel dien aanvoerder in hechtenis te nemen; doch deze deed het geschut op de afgevaardigden rigten, zoodat zij in de vergaderzaal moesten terugkeeren, waarna tot de gevraagde uitlevering besloten werd. Nu zag Henriot zich benoemd tot opperbevelhebber van de Nationale garde. Hij was voorts het blinde werktuig van Robespierre, wiens bloedige bevelen hij uitvoerde, en werd door den val van dien man medegesleept.

Den 9den Thermidor werd een bevel tot inhechtenisneming tegen hem uitgevaardigd, maar hij ontsnapte naar het Luxembourg, plaatste zich aan het hoofd der gendarmerie en drong met deze in het voorhof van het gebouw der Nationale Vergadering. Hier nam men hem gevangen, doch Coffinhal, de voorzitter der Jacobijnen, bevrijdde hem gewapenderhand op last van den gemeenteraad. Nu ijlde hij naar de Place du Caroussel, wist de aldaar aanwezige troepen aan zijne zijde te brengen en rukte met deze naar de Nationale Vergadering. Reeds had eene kompagnie het geschut op het gebouw gerigt, toen hij in het beslissend oogenblik aarzelde vuur te doen geven. Toen eerst werden de troepen gewaar, dat men hem in hechtenis wilde nemen, waarna zij afvallig van hem werden. Henriot vlood naar het stadhuis, waar zich ook zijn lotgenooten bevonden; doch als hij met deze in eene heftige woordenwisseling geraakte, wierp Coffinhal hem uit het venster, waarna hij, in een beerput gevallen en zwaar gekwetst, gevangen genomen en den 28sten Junij 1794 tegelijk met Robespierre teregtgesteld werd.