Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 08-08-2018

Hectische toestand

betekenis & definitie

Hectische toestand beteekent in de geneeskunde eene gestadige vermagering des ligchaams, zoowel wat het vet als wat de spieren betreft, een toestand der stofwisseling, waarbij liet verbruik der bestanddeelen den aanvoer van voedingsmiddelen te boven gaat. Doorgaans is die toestand een kenteeken of een gevolg van ongesteldheden, welke de voeding belemmeren, vooral van knobbellongtéring of van uit- of inwendige verettering. Een kenmerk van dien toestand is de hectische koorts, die zich gewoonlijk des namiddags vertoont, des avonds verergert en des nachts eene afmattende uitwaseming ten gevolge heeft.

Ook aan andere verschijnselen, welke die vermagering of vertéring vergezellen, geeft men den naam van hectisch, bij voorbeeld aan een afgezet rood op de wangen, aan eene bepaalde soort van hoest enz. Eindelijk spreekt men ook van een hectisch voorkomen, eigen aan zulke personen, bij welke aanleg tot téring duidelijk is.