Guarani betekenis & definitie

Guarani is de naam van een der meestverspreide Indianen-stammen van Zuid-Amerika. Zij zijn tegenwoordig hoofdzakelijk in de Laplata-staten, Paraguay en de aangrenzende gewesten van Brazilië gevestigd. Hunne gestalte is klein, hun hoofd desgelijks, hun gelaat rond, en hun hals kort en dik; zij hebben breede schouders, een laag voorhoofd, diepliggende oogen, grove trekken, uitstekende jukbeenderen, een stompen, breeden neus en nagenoeg geen baard.

Ten tijde der ontdekking van Amerika bewoonden zij geheel Brazilië, ja, zij strekten zich uit tot aan Guyana. Thans hebben zij grootendeels de Spaansche kleederdragt aangenomen, terwijl zij zich bezig houden met landbouw en veeteelt. De Guarani-taal is thans de volkstaal in Paraguay, maar zij is met vele Spaansche woorden vermengd.