Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 07-08-2018

Grote

betekenis & definitie

Grote (George), een Engelsch geschiedschrijver, staatsman en bankier, geboren in 1794 te Clayhill in Kent, bezocht in zijne jeugd de Charterhouse-school en kwam als 16-jarig jongeling op het kantoor van zijn vader. Intusschen wijdde hij zijn vrijen tijd aan de studie, en gaf in 1821 een naamloos vlugschrift in het licht ter bestrijding van een „Essay on parliamentary reform” van Mackintosh. Later schreef hij: „On the essentials of parliamentary reform” terwijl hij ijverig deel nam aan de staatkundige beweging van 1830 en 1831.

Hij voegde zich bij de radicale partij en werd in 1832 door de stad Londen afgevaardigd naar het Parlement. Hier deed hij vruchtelooze moeite om ingang te verschaffen aan zijne denkbeelden, zoodat hij eindelijk in 1841 zijn mandaat nederlegde, om zich geheel en al te wijden aan de bewerking van zijne „History of Greece (1846— 1855, 12 dln, 4de druk 1864, 8 dln)”, — een werk, dat getuigenis geeft van zijne grondige geleerdheid, van zijn schranderen blik en van zijn onpartijdig oordeel, zoodat het hem eene eereplaats aanwijst onder de geschiedschrijvers. Daarna gaf hij zijn „Plato and the other companions of Socrates (1864, 3 dln)” in het licht, — en een dergelijk werk over Aristóteles was gedeeltelijk gereed, toen de dood hem op den 18den Junij 1871 wegrukte.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.