Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 07-08-2018

Formule

betekenis & definitie

Formule (Eene) noemt men in de wiskunde eene algemeene, in letters gegevene uitdrukking voor de waarde eener grootheid. Daar iedere letter eene bepaalde beteekenis heeft, ziet men, van welke gegevens, door die letters aangeduid, zoodanige waarde afhankelijk is, terwijl men door het in cijfers bepalen dier gegevens eene bepaalde waarde verkrijgt. Is x bijvoorbeeld een willekeurig geheel getal, dan stelt men door de formule 2x alle getallen voor, die door 2 zonder overschot deelbaar zijn, dus alle evene getallen, terwijl men de onevene voorstelt door de formule 2x + 1. Is verder » een geheel getal, dan worden door 15n + 7 alle getallen voorgesteld, die door 3 gedeeld 1, en door 5 gedeeld 2 als rest overlaten.

Vooral in de analytische geometrie, in de mechanica enz. zijn formules in gebruik. — Ook de natuurkunde heeft hare formules, en bovenal de chemie. Deze laatste wijzen met de teekens der enkelvoudige stoffen en daarbij gevoegde cijfers voor de verbindingsgewigten enz. duidelijk aan, uit welke stoffen en uit welk bedrag dier stoffen een ligchaam is zamengesteld (zie onder Scheikunde).