Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

Drukking

betekenis & definitie

Drukking noemt men de werking van een ligchaam in rust, hetwelk door de eene of andere kracht tot beweging gedreven wordt, op een ander ligchaam, dat deze beweging zoekt te belemmeren. Daar datgene, wat eene beweging verhindert, ook den naam draagt van kracht, moet zich in het weerstrevend ligchaam desgelijks eene kracht bevinden. Deze is gedeeltelijk die van zamenhang, gedeeltelijk de werking van zijn verband met andere onbewegelijke ligchamen.

De bewegende kracht bepaalt men in het algemeen door ze te vergelijken met een gewigt, hetwelk eene dergelijke drukking veroorzaakt. Zoo spreekt men van het bedrag der dampkrings-drukking op een vierkanten Ned. duim (zie Barometer). De drukking plant bij vaste ligchamen zich voort in de rigting, waarin zij werkt, en bij vloeistoffen en gassen naar alle kanten.