Cambridge betekenis & definitie

Onder dezen naam vermelden wij:

Het graafschap Cambridge, gelegen in Midden-Engeland. Het grenst ten noorden aan Lincoln, ten westen aan Northampton, Huntington en Bedford, ten zuiden aan Hertfort, en ten oosten aan Essex, Suffolk en Norfolk, en telt op 38½ □ geogr. mijl omstreeks 180000 inwoners. De voornaamste rivieren zijn er de Nyne en de oostwaarts stoomende Ouse met de Cam en de Lark. Het noordelijk gedeelte is vlak en laag, van vele kanalen en dijken doorsneden, en het zuidelijk gedeelte heuvelachtig. Behalve eenige woeste gronden is het land er vrij gelijkmatig in bouw- en weiland verdeeld. Door het graafschap — buiten de hoofdstad — worden 3 leden afgevaardigd naar het Parlement.

De stad Cambridge, de hoofdstad van bovenvermeld graafschap. Zij is na Oxford de voornaamste academie-stad in Engeland en ligt aan den spoorweg en op de heide oevers der Cam (Granta), welke door eene brug verbonden zijn. De rivier is tot hiertoe bevaarbaar, — de omstreken zijn vlak, en de door boomen omringde stad telt nog geen 30000 inwoners, die hoofdzakelijk leven van de studérende jeugd, daar de nijverheid er nagenoeg geheel en al ontbreekt. Daarentegen is de handel er ver van weinig beteekenend. De universiteit vormt er een afzonderlijk ligchaam met een eigen bestuur en regtspleging, en de studenten vinden er nagenoeg geene afleiding, zelfs geen schouwburg.

De stad heeft eenige fraaije pleinen, en tot de belangrijkste gebouwen behooren er het raadhuis, de universiteitsgebouwen, het graafschapshuis enz. Voorts heeft men er 28 kerken en kapellen, van welke de Heilige Graf-kapel (St. Sepulchre’s round chapel) de oudste en merkwaardigste is. De universiteitsgebouwen zijn, behalve het Senaatsgebouw, 17 in aantal, onder welke zich 13 colleges bevinden, waarvan het oudste — het St. Peterscollege — in 1257 is gesticht. Elk college bevat, behalve woonplaatsen voor leeraren en studenten, eene bibliotheek, eene kapel, eene eetzaal en een tuin.

De academische Senaat is zamengesteld uit alle doctoren en magisters der universiteit en zendt, evenals de stad, twee afgevaardigden naar het Parlement. Het aantal studenten is ongeveer 1700, dat der hoogleeraren 28. Het Senaatsgebouw, in 1722 in Italiaanschen stijl verrezen, beslaat de noordzijde van het vierkante plein der universiteit, de bibliotheek (met 170000 deelen en 4000 handschriften) en eenige scholen de westzjjde, de Maria-kerk in spitsboogstijl de oostzijde, en Kings-college met zijne kapèl de zuidzijde. Deze kapèl is eene der fraaiste gebouwen van Engeland. Tot de universiteit behooren voorts eene geologisch en anatomisch muséum, het Fitz-William’s muséum (eene kunstverzameling), eene sterrewacht en eene drukkerjj.—Men heeft voorts te Cambridge eene Latijnsche school, een wijsgeerig genootschap, eene arbeidersvereeniging, eenige instellingen van weldadigheid enz.

De Noord-Amerïkaansche academiestad Cambridge. Deze ligt in den Staat Massachusetts, aan de Charles-rivier en is eigenlijk de voorstad van Boston, waarmede zij verbonden is door 2 bruggen en door een paardenspoor. Deze stad, in 1631 gesticht en toen Newton geheeten, telt omstreeks 30000 inwoners.

Het Harvard-college, hier in 1638 door Harvard opgerigt, is de oudste, rijkste en aanzienlijkste inrigting van hooger onderwijs in Noord-Amerika. Hare gebouwen beslaan eene verbazende uitgestrektheid, zijn 15 in aantal en verschuilen zich met hun smaakvol voorkomen achter schaduwrijk geboomte. De belangrijkste zijn de universityhall, uit graniet opgetrokken, met eene kapèl, eene leeskamer, eene eetzaal enz., Gorehall met eene boekerij van 124000 deelen enz.

Met de oorspronkelijke inrigting zijn 4 beroepscholen voor regts- en godgeleerdheid, geneeskunde en wetenschap verbonden, en in 1859 is er een gymnasium aan toegevoegd. Men heeft er 33 hoogleeraren en 18 adsistenten, en het aantal studenten bedraagt er tusschen de 7- en 800. Tot de universiteit behooren voorts eene sterrewacht en eene boekdrukkerij.

Ook het overig onderwijs is in het Amerikaansche Cambridge uitstekend. Zij zelve is verdeeld in Oud-Cambridge, den zetel der wetenschap, en in Cambridge-port en Oost-Cambridge, de werkplaatsen der nijverheid. Men heeft er vele fraaije gebouwen, en er is een prachtig kerkhof, Mount-Auburn genaamd.