Biologie betekenis & definitie

Biologie is de leer van het leven, gelijk het zich in tallooze verrigtingen en verschijn­selen in de bewerktuigde schepping openbaart. Wij zullen daarover handelen in het artikel Physiologie. — Men geeft den naam van biolo­gie ook aan een aantal zonderlinge verschijn­selen op het gebied van het zenuwleven; hier­over raadplege men Electro-biologie.