Augias betekenis & definitie

Augias, koning te Elis, was een zoon van Phorbas en van Hyrmine, en volgens anderen van Helios of van Poseidon (Neptunus).

Als jongeling had hij deel genomen aan den togt der Argonauten en als vorst te Elis aanzienlijke rijkdommen vergaderd, die vooral bestonden in 3000 runderen, wier mest in den uitgebreiden stal tot eene aanzienlijke hoogte was opgestapeld. Tot de 12 werkzaamheden , die door Eurystheus aan Heracles (Hercules) werden opgelegd, behoorde ook deze, dat hij dien stal op één dag moest reinigen. De held volbragt die taak door er een paar rivieren — de Alpheus en Peneus — doorheen te leiden, maar hij vorderde ook tot loon een tiende gedeelte van den veestapel. Toen Augias dat weigerde, werd hij met twee zijner zonen door Heracles gedood, waarna de derde zoon, Phyleus genaamd, en door zijn vader verbannen, omdat hij tot inschikkelijkheid raadde, den troon te Elis beklom.