Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-01-2013

2013-01-10

Sociaal recht

betekenis & definitie

Het sociaal recht geeft de regels omtrent de sociale zekerheid in Nederland. Het sociaal recht, of beter: het sociale zekerheidsrecht valt onder het bestuursrecht en gaat in beginsel over de vraag of er voor een belanghebbende recht bestaat op een uitkering of niet.

Het sociale zekerheidsrecht kent verschillende wetten, enkele voorbeelden hiervan zijn: de algemene ouderdomswet (AOW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet Werk en Bijstand (WWB) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Wanneer een persoon wordt ontslagen, dient men dit door te geven bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen, oftewel het UWV. Het UWV bepaalt na enkele procedures op de aanvraag van de belanghebbende of er een mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor een uitkering. Zo bestaat er bij een ontslag in beginsel het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) van drie maanden; deze uitkering is echter ook afhankelijk van het arbeidsverleden van een persoon. Mocht de ontslagen werknemer echter ziek zijn, dan bestaat er een mogelijkheid dat hij in aanmerking komt voor de Wet WIA. Geconcludeerd kan worden dat het per geval afhankelijk is of een belanghebbende in aanmerking komt voor een uitkering.