Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-06-2013

2013-06-12

Publiekrechtelijke dienstbetrekking

betekenis & definitie

Er is sprake van een publiekrechtelijke dienstbetrekking wanneer de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de Ambtenarenwet.

Indien een werkgever besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om te bepalen hoe zij invulling zullen geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraard dienen de partijen zich hierbij te houden aan hetgeen de wet heeft voorgeschreven. Indien de sollicitant echter wordt aangenomen bij een overheidsinstantie (een publiekrechtelijk orgaan), is artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing aangezien hiervoor bijzondere regelingen bestaan. Bij een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt de sollicitant namelijk ambtenaar zoals omschreven in artikel 1 van de Ambtenarenwet. Bij de publiekrechtelijke dienstbetrekking is er namelijk sprake van een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer die berust op een aanstelling door een overheidsorgaan.