Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-02-2014

2014-02-25

Kieswet

betekenis & definitie

De Kieswet regelt op welke wijze de verkiezingen georganiseerd dienen te worden.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landelijk en lokaal) in goede banen te laten verlopen, is er een Kieswet in het leven geroepen. De Kieswet regelt praktische zaken die rondom verkiezingen spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de verzending van de stembiljetten, de benoeming van de leden bij het stembureau en Nederlanders die vanuit het buitenland hun stem wensen uit te brengen. Gelet op artikel 1 van de Kieswet is er een Kiesraad in het leven geroepen die zetelt in 's-Gravenhage. De primaire taak van de Kiesraad is uitvoering geven aan hetgeen in de Kieswet staat bepaald.