Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-12-2013

2013-12-28

Gedeeltelijke vernietiging

betekenis & definitie

Bij de gedeeltelijke vernietiging wordt een deel van de overeenkomst vernietigd, waardoor er tussen de betrokken partijen bepaalde rechten en verplichtingen komen te vervallen.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Indien er daadwerkelijk een overeenkomst wordt gesloten, vloeien hier voor beide partijen rechten en verplichtingen uit. De partijen dienen de rechten en verplichtingen te respecteren en derhalve na te komen. Indien een der partijen een verbintenis uit de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt, dan bestaat er de mogelijkheid de verbintenis is rechte af te dwingen. In dat geval bekijkt de rechter in hoeverre de vordering van de eisende partij juist is en of de rechter de vordering toewijst. Een andere mogelijkheid is dat de eisende partij aan de rechter verzoekt de overeenkomst gedeeltelijk te vernietigen, waardoor er slechts een bepaald gedeelte van de overeenkomst komt te vervallen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een boeteclausule bij niet tijdige levering van goederen die komt te vervallen, omdat er bij de leverancier sprake was van overmacht. Gedeeltelijke vernietigingen hoeven niet per definitie aan de rechter te worden voorgelegd, partijen kunnen dit ook gezamenlijk overeenkomen (buitengerechtelijk).