Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 14-10-2012

2012-10-14

Belanghebbende

betekenis & definitie

Men is belanghebbende in juridische zin indien hij rechtstreeks bij een besluit van een overheidsorgaan is betrokken. De term belanghebbende wordt veelal gebruikt in het bestuursrecht om helder te krijgen wie het recht heeft om bezwaar of beroep te maken tegen een besluit van een overheidsorgaan.

Gelet op artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder belanghebbende verstaan: ''degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.'' Ten eerste ziet het rechtstreekse op direct-belanghebbende (de geadresseerde van een besluit). Zo zal bijvoorbeeld de ene persoon een kapvergunning aanvragen, terwijl een ander persoon een vergunning aanvraagt om het huis uit te breiden. Ten tweede op een derde-belanghebbende (de niet geadresseerde van één besluit). Bijvoorbeeld de buurman van de aanvrager van de uitbreiding van het huis. Een belanghebbende kan een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan zijn.
Wanneer een vergunning wordt afgewezen is het voor de aanvrager van groot belang om te weten of hij belanghebbende is; indien de aanvrager niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt, bestaat er namelijk niet het recht om bezwaar of beroep in te stellen tegen het besluit van het overheidsorgaan. Het overheidsorgaan (bijvoorbeeld de gemeente of het UWV) toetst of de aanvrager als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt.