Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-02-2013

2013-02-18

Begiftigde

betekenis & definitie

Een begiftigde is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een erfenis of schenking ontvangt.

Wanneer twee personen samen de overeenkomst sluiten dat de ene partij goederen zal leveren, is er sprake van een zogenaamde meervoudige overeenkomst. Hierbij hebben de partijen onderling rechten en plichten tegenover elkaar in het leven geroepen door het sluiten van de overeenkomst. Wanneer er echter sprake is van een schenking, is er geen sprake van een meervoudige overeenkomst; hierbij is er namelijk slechts één partij die besluit een bepaalde verplichting in het leven te roepen, namelijk de verplichting om te schenken. Degene die de schenking ontvangt, is de begiftigde. Een ander voorbeeld van wanneer iemand als begiftigde kan worden aangemerkt, is wanneer een natuurlijk persoon komt te overlijden. De nabestaanden van de overledene maken in beginsel aanspraak op de nalatenschap. De nabestaanden zijn dan aan te merken als de begiftigden. Bij een nalatenschap kan ook een rechtspersoon in aanmerking komen voor de nalatenschap, derhalve kan ook een rechtspersoon een begiftigde zijn.