Acquisitie betekenis & definitie

Acquisitie is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee het totale verwervingsproces van een investeringsoptie wordt aangeduid, dan wel − afhankelijk van de context − de verwerving van het betreffende vastgoedobject, c.q. de benoeming als zodanig van dat object.

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Zo wordt het ook omschreven als de periode binnen de levenscyclus van een vastgoedobject, die direct aansluit op de (pre-)initiatieffase, dan wel deze fase mede omvat, waarbij inbegrepen is het (eventuele) ontwikkelings- en besluitvormingsproces, welke periode duurt tot het moment dat het object aangemerkt wordt als investeringsoptie voor opneming ervan in de (beleggings)portefeuille en definitief besloten wordt tot het opbouwen van een (financieel) belang daar in, vooruitlopend op de verwerving ervan, waarna deze fase overgaat in de allocatiefase.

Zie ook: allocatie.

Daarnaast wordt het begrip wel omschreven als het proces van verwerving van een bouwomzet genererende optie, binnen een geaccepteerd kader van risicodracht en met een gezond perspectief op de renderende afzet van de toe te voegen waarde, in de vorm van een ontwikkeld bouwplan, c.q. bouwwerk.

Tevens wordt acquisitie wel gezien als het totaal aan mogelijke inspanningen, om het kwaliteitsbeeld van de onderneming te verkopen aan potentiële opdrachtgevers, of invloedrijke partijen, ten einde daardoor een positie te verwerven met een gunstiger perspectief op de verwerving van een, binnen het geformuleerde beleid passende, (bouw)opdracht, dan wel investeringsoptie, c.q. vastgoedobject.

Het begrip acquisitie wordt dus op verschillende manieren omschreven, afhankelijk van de invalshoek van de betreffende partij. Zijnde bijvoorbeeld een zelfstandige projectontwikkelaar, project ontwikkelend bouwbedrijf, vastgoedbelegger, of corporatie e.d. Daardoor wordt het proces van acquireren eveneens anders ingevuld en heeft het verschillende doorlooptijden, afhankelijk van het al dan niet in eigen portefeuille opnemen. Kernpunt ervan is echter het verwerven van datgene, waarop de ondernemingsactiviteiten gericht zijn. Het kan daarbij gaan om het zelf leveren van een verkoopinspanning, waarbij dan het verwerven betrekking heeft op het vinden van een koper. Of om het zelf aankopen, het direct verwerven. Het is een van de belangrijkste strategische instrumenten voor de marktpositionering van de onderneming, naast de elementen uit de marketingmix. Acquisitie is persoonlijk van aard en sluit direct aan op relatiemarketing en relatiebeheer. Degene die deze werkzaamheden uitvoert wordt aangeduid als de ‘acquisiteur’.

Zie ook: relatiemarketing en relatiebeheer.

De te leveren acquisitie-inspanningen worden onderverdeeld volgens een indeling naar drie typen, te weten:

• ‘Relatie-acquisitie’: Deze wijze van acquireren is gericht op het opbouwen en onderhouden van een netwerk aan relaties, ten einde via deze contacten tijdig te worden geïnformeerd en te worden betrokken bij van belang geachte ontwikkelingen.

• ‘Project-acquisitie’: Hierbij zijn de acquisitie-inspanningen gericht op het verkrijgen van opdrachten, dan wel investeringsopties voor specifieke bouwprojecten, waarvoor specifieke kwalitatieve eisen gesteld worden.

• ‘Product-acquisitie’: De acquisitie gaat hierbij uit van het interesseren van potentiële opdrachtgevers voor een bepaald ontwikkeld, min of meer standaard, bouwproduct, dan wel voor de daarvoor opgebouwde expertise binnen de onderneming, ten behoeve van de realisatie volgens nader te bepalen specificaties.

Ook wordt acquisitie wel onderverdeeld naar:

• ‘Passieve acquisitie’: Hierbij wordt uitgegaan van een in het verleden opgebouwd, positief imago en de aantrekkingskracht daarvan, waardoor de onderneming benaderd wordt door in samenwerking geïnteresseerde marktpartijen en zodoende daarvoor niet zelf actief de markt hoeft te bewerken.

• ‘Actieve acquisitie’: Hierbij is de acquisiteur gericht bezig mogelijk van belang zijnde marktpartijen te benaderen en daarop invloed uit te oefenen, met het oog op versterking van de positie en betrokkenheid bij van belang geachte ontwikkelingen.

Gepubliceerd op 06-02-2018