Ketenaansprakelijkheid betekenis & definitie

de aansprakelijkheid op grond van art. 35 Invorderingswet 1990, waarbij de (onder)aannemers aansprakelijk kunnen zijn voor loonbelastingschulden van een (onder)aannemer, die lager in de keten zit.

Een aannemer kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor loonheffing van een onderaannemer indien er sprake is van aangenomen werk.

Aansprakelijkheid is bij aangenomen werk niet mogelijk als de onderaannemer het aangenomen werk geheel of grotendeels verricht op de plaats waar de onderaannemer is gevestigd. Dat geldt echter niet als het betreft de vervaardiging van kleding.

De aannemer kan aansprakelijkheid proberen te voorkomen door stortingen van het loonbelastingdeel van de overeengekomen prijs voor het aangenomen werk te storten op de G-rekening van de onderaannemer. Een G-rekening is een rekening bij een bank, waarop een pandrecht rust voor de Belastingdienst en waarmee betaald kan worden naar andere G-rekeningen of naar de rekening van de fiscus.

Een aannemer is niet aansprakelijk indien komt vast te staan dat het niet betalen door de onderaannemer van de loonbelasting niet aan de onderaannemer en de aannemer is te wijten.