Inkeerregeling betekenis & definitie

Een voorziening in de Belastingwet op grond waarvan onjuiste belastingaangiften door de belastingplichtige kunnen worden gecorrigeerd, met als gevolg dat de belastingplichtige niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het plegen van een fiscaal delict, dan wel dat tot boetematiging leidt (zie ook “vrijwillige verbetering”).

Het indienen van een onjuiste belastingaangifte is een strafbaar feit, waarvoor een belastingplichtige onder omstandigheden kan worden vervolgd dan wel beboet. Als een belastingplichtige (een) onjuiste belastingaangifte(n) heeft gedaan waarvan de Belastingdienst (nog) niet op de hoogte is, kan hij/zij dat corrigeren door een zogenoemde “vrijwillige verbetering” in te dienen. Met een dergelijke vrijwillige verbetering maakt de belastingplichtige aan de Belastingdienst uitdrukkelijk kenbaar dat zijn of haar aangiften in het verleden onjuist waren en dat hij/zij die aangiften nu wil verbeteren. Met een vrijwillige verbetering kan de belastingplichtige strafrechtelijke vervolging voor het onjuist doen van aangifte voorkomen. Ook kwalificeert een vrijwillige verbetering als strafverminderende omstandigheid, die tot boetematiging leidt.

Het verval van het recht tot strafvervolging is opgenomen in de inkeerregeling van artikel 69 lid 3 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Voor wat betreft de beboeting heeft alleen de vrijwillige verbetering in het kader van de vergrijpboete bij aanslagbelastingen een wettelijke grondslag: de inkeerregeling van artikel 67n AWR (§ 5 lid 6 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)). De overige bepalingen betreffende boetematiging vanwege vrijwillige verbetering (bijvoorbeeld bij aangiftebelastingen), zijn in het BBBB opgenomen. Daaronder ook de vereisten waaraan een dergelijke vrijwillige verbetering / inkeer dient te voldoen.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt lid 3 aan artikel 67n AWR toegevoegd, op grond waarvan een beroep op de bovengenoemde inkeerregelingen in verband met niet aangegeven in het buitenland opgekomen inkomen uit sparen en beleggen (box 3-vermogen) wordt uitgesloten.

mr. A.L. Faber LL.M.