Informatiebeschikking betekenis & definitie

Een beschikking ex artikel 52a Algemene wet inzake Rijksbelastingen, waarin de inspecteur v.d. Belastingdienst vaststelt dat de belasting- en/of administratieplichtige niet of niet volledig heeft voldaan aan de verplichting: (1) voor de inspecteur te verschijnen, (2) inlichtingen te geven, (3) informatie te verstrekken, en/of (4) een juiste administratie te voeren.

Op 1 juli 2011 is artikel 52a AWR in werking getreden, dat als doel heeft het gebruik van de controlebevoegdheden die de inspecteur van de Belastingdienst op grond van de AWR heeft, te onderwerpen aan een rechterlijke toets. Zo is een belastingplichtige op grond van de AWR gehouden (1) voor de inspecteur te verschijnen, (2) inlichtingen te geven, (3) informatie te verstrekken, en/of (4) een juiste administratie te voeren (hierna: verplichtingen). Voldoet een belastingplichtige niet aan deze verplichtingen, dan kan de bewijslast worden omgekeerd.

Vóór de invoering van de informatiebeschikking kon een belastingplichtige niet bij de rechter aanvechten dat de inspecteur buiten zijn controlebevoegdheden was getreden, en dat de conclusie dat de belastingplichtige zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden, onjuist is. De belastingplichtige moest dan voor de rechter zowel de conclusie dat hij niet aan zijn verplichtingen had voldaan (en daarmee de omkering van de bewijslast), als de juistheid van de belastingaanslag aanvechten.

Met de invoering van artikel 52a AWR is dat veranderd. Als de inspecteur van mening is dat de belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen, moet de inspecteur eerst een informatiebeschikking uitvaardigen. Tegen die informatiebeschikking kan de belastingplichtige bezwaar en zonodig beroep bij de rechtbank instellen. Pas nadat de informatiebeschikking in rechte vast staat, volgt de inhoudelijke behandeling van de aanslag, al dan niet met omkering van de bewijslast. Vaardigt de inspecteur geen informatiebeschikking uit, dan kan geen omkering van de bewijslast volgen wegens het niet voldoen aan de verplichtingen.

Mw. mr. A.L. Faber LL.M.