FIOD betekenis & definitie

organisatieonderdeel van de Belastingdienst dat zich bezig houdt met het verzamelen van informatie en opsporing van strafbare feiten, ten behoeve van de heffing en inning van belastingen.

De naam Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, afgekort FIOD, zegt in feite al wat dit onderdeel van de Belastingdienst doet. De FIOD heeft tot taak om inlichtingen uit binnen- en buitenland te verzamelen ten behoeve van de heffing en inning van belastingen.

In de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR, art. 68 - 69a) en de Invorderingswet 1990 (artt. 64 - 66) zijn bepalingen opgenomen die handelingen strafbaar stellen. Daarbij kan gedacht worden aan het (opzettelijk) onjuist doen van aangiften of door middel van valse stukken proberen de inning van belastingschulden te voorkomen. De opsporing van die strafbare feiten in de AWR en Invorderingswet 1990 is, onder leiding van het Openbaar Ministerie, belegd bij de FIOD.