Bestuurdersaansprakelijkheid betekenis & definitie

Bestuurdersaansprakelijkheid is een verzamelterm waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat (formeel of feitelijk) bestuurders van een rechtspersoon aansprakelijk zijn voor handelingen van de rechtspersoon.

Rechtspersonen nemen deel aan het maatschappelijke verkeer en gaan daarbij verplichtingen aan met derden. Indien de rechtspersoon zijn verplichtingen niet nakomt, is het mogelijk om de formele bestuurders (ingeschreven in het handelsregister) en/of feitelijke bestuurders aan te spreken. Dat kan bijvoorbeeld op grond van het Burgerlijk Wetboek, art. 6: 162 (actie uit onrechtmatige daad).

Daarnaast hebben rechtspersonen verplichtingen die bij een wet worden opgelegd, zoals de Wet op de Omzetbelasting 1968. Als door de rechtspersoon de aan te geven omzetbelasting niet wordt betaald, kan de Ontvanger van de Belastingdienst de bestuurders op grond van art. 36 Invorderingswet aansprakelijk stellen.