Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Officieel

betekenis & definitie

en officieus zijn twee woorden, die veel op elkander lijken, maar die toch belangrijk in betekenis verschillen.

Officieel is al datgene, wat door de overheid wordt gedaan, gelast of gepubliceerd. Allen, die deel uitmaken van een overheidslichaam, behoren tot de z.g. officiële personen. Een officiële mededeling is een mededeling, namens de overheid en krachtens haar bevoegdheid gedaan. De Staatscourant is het officiële orgaan van den Nederlandsen Staat, d.w.z. het is de krant, waarin de Nederlandse regering haar mededelingen kond doet.

Officieus is al datgene, dat kennelijk wel van de zijde der overheid is bekend geworden, maar waarvoor deze in geen geval verantwoordelijk kan en wil worden gesteld. In de pers verschijnen vaak berichten over openbare aangelegenheden, die van de overheid wel afkomstig zijn, maar toch buiten haar verantwoordelijkheid staan. Deze berichten heten officieus; bijv. officieus wordt bericht, dat minister Pieterse om gezondheidsredenen zal aftreden. Men kan van deze mededeling eerst volkomen zeker zijn, wanneer zij door den betrokken minister of een andere instantie officieel is bevestigd.

Hetzelfde verschil in betekenis tussen beide woorden bestaat natuurlijk ook op internationaal politiek en diplomatiek terrein. De mededelingen, die de ene regering aan de andere doet, zijn uit den aard der zaak officieel, omdat zij alleen door middel van de daartoe bevoegde personen kunnen worden overgebracht. Daarnaast kan het echter zijn nut hebben, om door middel van de pers het een of andere bericht te laten verspreiden, om te zien, hoe de tegenpartij of de openbare mening dit opneemt; terwijl men de juistheid van dit bericht altijd nog kan ontkennen.

Ook koninklijke bezoeken kunnen officieel en officieus zijn. Bij officiële bezoeken, b.v. aan Amsterdam, wordt de vorst ontvangen met al het ceremonieel, aan zijn hogen rang verschuldigd; bij officieuse bezoeken blijft dit achterwege.