Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Kerk

betekenis & definitie

In de eerste plaats denkt in onze dagen bij het horen van dit woord een ieder wel aan de gebouwen, grote en kleine, eenvoudige en fraaie, die door de eeuwen heen in ons werelddeel meer nog dan het centrum, het hart, gevormd hebben van dorpen en steden. Dat kwam, omdat de kerk een centrale plaats innam in het hart der gelovigen.

In de kerk werden de jonge kinderen gedoopt, ontvingen later onderwijs in de christelijke leer; deden, ouder geworden, belijdenis des geloofs, trouwden en werden er opgebaard, alvorens naar de laatste rustplaats te worden gedragen.De kerkklok strooide stoeiend en spelend in blijde dagen haar hoge tonen uit over dorp en beemd; zwaar en somber galmde in tijden van ramp en gevaar haar dreigende roepstem door de donkere luchten. Kortom: geen samenleving denkbaar zonder kerk. En het waarom?
Het woord kerk is afgeleid van een Grieks woord kuriakè, dat betekent: wat den Heer toebehoort en daar Heer voor de oude christelijke kerk alleen maar Jezus Christus wezen kon, ging het gebruik van dit woord meer speciaal over op alles, wat met Hem, den Heer, in verbinding stond en wel allereerst op de gemeente van Jezus Christus, die allerwege in Europa openbaar werd, sinds de heiden-apostel Paulus in den helden-stormloop van één broos mensenleven het Evangelie van den gestorven, maar opgestanen Christus droeg door gans het Romeinse wereldrijk. Overal ontstonden plaatselijke groepen van gelovigen, die zich gemeenten noemden, Christenen werden genoemd en zich tezamen verenigden en nauw met elkander verbonden leefden in de belijdenis van den Christus als hun Heer.
Eerst hadden ze het niet zo makkelijk en werden ze dikwijls bloedig vervolgd (zie: Christendom), maar in later eeuwen, toen het Christendom als staatsgodsdienst was aanvaard, veranderde dit alles, konden zij met hun eredienst en woordprediking overal vrij voor het licht komen en hun gebouwen, groots en machtig, stichten als plaatsen van samenkomst. En spoedig verrees in dorp en stad kerk na kerk, zodat» men zich vrijwel in heel Europa van kerk op kerk reizend oriënteren kan.
Door al de pracht en praal, in en aan kerken aangebracht, is wel eens te veel uit het oog verloren, dat de enige bedoeling van den Heiland is geweest Zelf woning te maken in de harten van hen, die in gehoorzaamheid naar Zijn stem willen luisteren.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!