Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Contant

betekenis & definitie

Onder contante betaling verstaat men het onmiddellijk, of althans zéér spoedig na zijn ontstaan, vervullen van een betalingsplicht; in tegenstelling met een betaling „op tijd” of „op termijn”, in welk geval die plicht eerst na zeker tijdsverloop wordt vervuld. Betaalt men nu eerder, dan overeengekomen is, dan wordt voor die vervroegde betaling veelal een zekere ver goeding toegekend, evenals voor te late betaling rente in rekening gebracht kan worden.

Deze vergoeding heet „korting voor contant” en wordt in procenten uitgedrukt.

In den kleinhandel komt het dikwijls voor, dat de klanten hun bestellingen onbetaald laten oplopen tot maand- of zelfs jaarrekeningen. Dit is natuurlijk zeer onvoorzichtig, want dan kan het voorkomen, dat men bij lange na niet weet, hoeveel men schuldig is. Deze slechte, maar overoude gewoonte, alles maar te laten „opschrijven”, heeft al tot heel wat ellende aanleiding gegeven; zowel bij kopers als verkopers, beiden. Intussen is sedert een twintigtal jaren de slechte gewoonte der jaarrekeningen zeer aan het afnemen.

Tenslotte, het hoort hier eigenlijk slechts zijdelings bij, iets over het afbetaling ssysteem.

Dit berust hierop, dat men door iets te kopen een schuld aangaat en dat men deze schuld in vaste afbetalingstermijnen (b.v. wekelijks of maandelijks) vereffent. Het verkeerde van dit systeem is, dat men iets koopt, dat men niet dadelijk kan betalen. Bovendien komt er nog bij, dat vaak het voorwerp al versleten is voor de afbetalingstermijnen afgelopen zijn en dan is het betalen al bijster onaangenaam.

Intussen heeft het afbetalingsstelsel zulk een omvang aangenomen, dat de regering deze zaak bij de wet heeft geregeld.