Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Bagdad

betekenis & definitie

Als we den naam van deze beroemde stad horen of lezen, dan denken wij onmiddellijk aan „den Kalief van Bagdad”, aan Haroen al Raschid en zijn Grootvizier en aan de Sprookjes van de 1001nacht. Bagdad is één der centra van den Islam, de zetel van enige opvolgers van den profeet Mohammed.

De stad werd in de jaren 762-766 door den kalief Almansor gebouwd, maar eerst door Haroen al Raschid met talrijke bouwwerken verfraaid. De oude stad lag op den Westelijken oever van den Tigris; talrijk waren hier de moskeeën met hun vergulde koepels en hoge minarets, de bazaars, de openbare badhuizen en de paleizen.

Thans zijn er van de meeste slechts ruïnes over. Van het prachtige paleis van den Kalief is geen spoor meer te vinden, alleen de koepel van het praalgraf van Haroens gemalin, Zobeide, verkeert in goeden staat.

In de 11de eeuw stond Bagdad op het toppunt van zijn macht. Het was het middelpunt van de Mohammedaanse kunst en wetenschap, van handel en industrie.

Men vertelt dat het 2 millioen inwoners had, 12.000 korenmolens, 60.000 openbare badinrichtingen en 80.000 bazaars. Maar reeds in 1258 n.

Chr. werd Bagdad door de Mongolen veroverd en uitgeplunderd. Wel bloeide het weer op, maar nadat het in 1410 door Tamerlan (Timoer Lenk) met den grond gelijk gemaakt en uitgemOord was, heeft het zich nooit meer tot een wereldstad kunnen verheffen.De nieuwe stad ligt op den Oostelijken oever van den Tigris, maar ze is slechts een schim van het oude Bagdad. Nog is het een belangrijke handelsplaats in VoorAzië, maar een wereldstad kan men het niet noemen. Gedurende de oorlogen tussen Perzen en Turken in de 17de eeuw had het veel te lijden en bovendien werd het in 1773 en 1831 door de verschrikkelijke pestziekte zwaar geteisterd. Het aantal inwoners, dat omstreeks 1750 nog ruim 100.000 bedroeg, was in 1835 tot 40 a ;o duizend geslonken. Thans wonen er weer ± 80.000 mensen, overwegend Mohammedanen, maar ook veel Joden, Armeniërs en Grieken. Bagdad is ook het eindpunt van den groten spoorweg, den zgn. „Bagdad-Spoorweg”, die van Scutari, aan den Bosporus, over Aleppo en Mosoel naar deze plaats loopt. Hij is van veel belang, want hij vormt een deel van den groten verkeersweg van Midden-Europa over Konstantinopel en Bagdad en verder over den Tigris naar de Perzische Golf.