Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Gepubliceerd op 22-09-2020

Vrijmetselarij

betekenis & definitie

VRIJMETSELARIJ METSELARIJ, MASONY, MAÇONNERIE, KONINKLIJKE KUNST (vergelijk VRIJMETSELAAR), is, volgens het zoogenaamde Vrijmetselaarsverhoor, de kunst, om, noch uit vrees voor straf, noch uit hoop op belooning, goed te zijn en goed te handelen. Dikwijls, maar ten onregte, heeft men Vrijmetselarij en Vrijmetselaars-Broederschap, als gelijkluidend beschouwd. De eerste is de geest, de andere het ligchaam.

De verwarring der Vrijmetselarij met de Vrijmetselaars-Broederschap is de bron van alle onheil, onder welke het tegenwoordig Logewezen tot volkomene nietsbeduidendheid neigt. Wie daarom werkzaam en duurzaam helpen wil, moet van het scherp en bepaald afgebakend onderscheid tusschen Vrijmetselarij en Vrijmetselaars-Broederschap uitgaan.

Gene is het doel, deze de vereeniging die naar het gemeenschappelijk oogmerk streeft; de eerste is onveranderlijk, door hare alomvattende strekking; in zich zelve volkomen en, door de ontegensprekelijke overlevering, voor eeuwige tijden afgesloten; de laatste is afhankelijk van de wisselvallige voorwaarden van tijd, plaats en personen.

De Vrijmetselarij is de tegenstreefster van willekeurige magt en van onderdrukking, de vijandin van bijgeloof, de bevorderaarster van zedelijke beschaving en van goede orde, en de vriendin van echte weldadigheid en ongekunstelde godvruchtigheid. De zorgende moeder der menschen, zonder verschil van vaderland, stand of geloofsbelijdenis.

De Vrijmetselarij (welk woord zelve van de Broederschap symboliesch en hieroglyfiesch gebruikt wordt) is eene kunst, welke niet aan de willekeur der nakomelingschap overgelaten, maar door de verlichte voorvaderen bepaald is.

De Vrijmetselarij is eene vereeniging van menschen van allerlei jaren, standen en volken, die allen beminnaars der deugd zijn, haar aanhoudend najagen, moedig genoeg om haar voor te staan, en gelukkig genoeg om haar standvastig te beoefenen.

Menschelijkheid, zuivere zedeleer, de onwankelbare geheimhouding en zucht voor wat goed en schoon is, zijn met het geloof aan God en onsterfelijkheid de hoofdvereischten, om als lid van de achtbare Orde der Vrijmetselaren aangenomen te worden.

Het aantal der graden van de eigenlijke V. M., bestaande uit de drie eigenlijke of blaauwe graden, zijn bijna overal gelijk. De later bijgevoegde, zoogenaamde Oppergraden, verschillen naar de onderscheiden stelsels zoowel als zij onderling in aard verschillen.

De V. M. die tot het gemoed van den meest eenvoudigen mensch moet spreken, omvat alle godsdiensten, daar zij het reinste beginsel der zedeleer huldigt. Zij omvat alle volken in hare algemeen toepasselijke leer, en vormt eene eenige Broedernatie. Zij omvat alle standen, om den naam van Broeder boven alles te stellen. Zij omvat alle eeuwen, om in den trapsgewijzen vooruitgang van den tijdgeest weldadig licht te verspreiden.

- Zij is eenig en eeuwig, gelijk de eeuwige waarheid.

De Vrijmetselarij, ook de Koninklijke Kunst genoemd, wordt verdeeld in drie trappen of graden, waarvan die des Leerlings de eerste of minste is.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.