Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Gepubliceerd op 22-09-2020

Paracelsus

betekenis & definitie

PARACELSUS, geboren in Zwitserland, in 1493, en overleden te Saltzburg, in 1541, is een van de hoog vereerde Apostels der Alchimisten, en Gouden- en Rozenkruizers. Zijn eigenlijke naam was, naar hij opgaf, PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS PARACELSUS BOMBAST VAN HOHENHEIM.

PARACELSUS behoorde tot die zonderlinge menschen, welke boven velen hunner eeuw uitstekende, een zonderlinge mengeling van goed en kwaad vertoonen. Hij verbrandde openlijk de werken van AVICENNA en GALENUS, en wierp met onverzwakten moed het duizendjarig leerstelsel des laatsten bijna omver. Op zijne reizen door Europa, ontdekte hij, wel is waar, niet den door hem gezochten steen der wijzen, maar wel vele uitmuntende artsenijmiddelen, waardoor hij zich beroemd maakte. Ingewijd in de Magie, Alchemie en Astrologie van zijnen tijd, wierp hij, ofschoon mystikus in den hoogsten graad, nogtans menigen scherpen blik in de verborgenheden der natuur. Welligt is zijne overmaat van ongeregelde, onbedwongen kracht, oorzaak van zijne ruwheid, aanmatiging en pralerij, die alles bespotte, en waardoor hij zich bij allen gehaat maakte. Daar zijn twistziek karakter en onverdraagzaamheid hem niet veroorloofden lang op eene plaats te verblijven, leidde hij meestal een zwervend leven, en hield zich bij voorkeur in kroegen op, waar hij vaak, den nacht door, met de gemeenste knapen zwelgde.

Hij was de eerste, die te Bazel, voorlezingen in het Duitsch over de geneeskunde hield. Van zijn naam en gezwollen stijl is welligt ons woord bombast afkomstig.

Hij leerde onder anderen, dat zich in den mensch drie wezenlijke bestanddeelen bevonden, en dat ieder van deze na den dood tot zijnen oorsprong terugkeert. Zoo keert de ziel tot God weder, het ligchaam, als voor het grootste deel, uit water en aarde zamengesteld, tot de aarde, en de astraalgeest of het sterrenlijf tot de sterrenbeelden terug, als aan het firmament gelijk, en uit de beide bovenste elementen lucht en vuur bestaande; doch langeren tijd noodig hebbende tot de ontbinding dan het ligchaam, uithoofde der reinere bestanddeelen. PARACELSUS was, zoo als men zegt, de stichter der Theosophiesche sekte: tot zijne aanhangers behoorden ROBERT FLUD en JAKOB BÖUM.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!