Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Gepubliceerd op 22-09-2020

Alchemie

betekenis & definitie

ALCHEMIE. (Hermetische kunst.) Deze kunst onderscheidt zich van de ware chemie daardoor, dat zij in plaats van de door ervaring bevestigde grondstellingen der laatste op te volgen, de verrigtingen der natuur in het binnenste der aarde, door scheikundige bewerkingen tracht na te bootsen, en langs dien weg metalen poogt daar te stellen, en onedele in edele metalen zoekt te veranderen, en den zoogenaamden steen der wijzen te vinden. Zij, die dit doel meenden bereikt te hebben, noemden zich Adepten. Reeds bij de Egyptenaren maakte de chemie en alchemie een der geheime leerstukken uit van de ingewijden der mysteriën, voor welker eerste leeraar en bezitter dezer wetenschap HERMES wordt gehouden, vanwaar men dezelve ook met den naam van Hermetische kunst bestempelt. Met de andere wetenschappen kwamen de chemie en alchemie tot op onze tijden, ofschoon de scheidsmuur tusschen beiden immer toenam, zoodat de eerste door haren voortgang algemeener en meer geacht werd, terwijl de laatste daarentegen zich in het duister verborg, en hare verblinde aanhangers meer en meer verminderden.

De vereenigingen der Vrijmetselaren boden, wegens hunne verborgenheden, den Hermetici eene gunstige gelegenheid aan, om hunne navorschingen in vereeniging met hen te beproeven, en zoo ontstond deze valsche Vrijmetselarij, welke van de echte Vrijmetselarij geheel onderscheiden is, en welke door hare aanhangers zeer ongepast wijsgeerige Vrijmetselarij genoemd wordt.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!