Gepubliceerd op 14-03-2021

Zwaartekracht

betekenis & definitie

is de kracht waarmede voorwerpen door de aarde worden aangetrokkan; deze kracht is evenredig met de massa van het voorwerp en wordt gemeten door de versnelling die ze bij den vrijen val aan de voorwerpen geeft, en die gewoonlijk door de letter g wordt aangeduid. Ze is een bijzonder geval van de algemeene aantrekkingskracht, die twee willekeurige massa’s op elkaar uitoefenen, en die omgekeerd evenredig is met de tweede macht van den afstand der massa’s.

De zwaartekracht zal dus ook afnemen als men zich van de aarde verwijdert. Voor 100 meter hoogteverschil bedraagt de* vermindering van g 0.0003 meter. Daalt men in de aarde af, dan neemt g iets toe. De wentelende beweging van de aarde en de afwijking van den bolvorm maken dat de zwaartekracht niet juist naar het middelpunt der aarde gericht is, en ze niet overal even groot is. In de nabijheid van bergen kan de richting der zwaartekracht soms aanmerkelijk afwijken. De waarden van g bewegen zich tusschen 9.781 meter aan den aequator en 9.831 m. aan de polen.

Voor Amsterdam is g = 9.812 m. Men kan g vinden door meting van de door vallende lichamen doorloopen wegen. Nauwkeurige bepalingen geschieden echter door meting van slingertijden. Voor twee plaatsen waar men een zelfden slinger achtereenvolgens heeft opgesteld zullen de waarden van g zich omgekeerd verhouden als de tweede machten der slingertijden.