Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 18-03-2021

Slagorde

betekenis & definitie

de indeeling en groepeering der strijdkrachten voor het gevecht. De troepenindeeling, d. i. de indeeling en verbinding der verschillende wapens met het oog op eene speciale tactische handeling, wisselt af naarmate van het tactische doel, dat men wenscht te bereiken, in tegenstelling met de zoogenaamde „Ordre de bataille”.

Deze geeft het organiek verband aan der samenstellende troepenafdeelingen. Zij wordt bij het begin van den oorlog vastgesteld en blijft in den regel, afgezien van enkele onvermijdelijke wijzigingen, gedurende het geheele verloop van den oorlog van kracht. Zij heeft voornamelijk ten doel de bevelvoering gemakkelijker te maken.