Gepubliceerd op 29-01-2021

Getal

betekenis & definitie

de uitkomst eener meting, hetzij hoeveelheid, eenheid, of deelen daarvan; als de naam gegeven wordt van de eenheden waaruit het G. bestaat heet dit een benoemd getal, en wordt die naam niet gegeven, een onbenoemd getal. Benoemde getallen zijn gelijknamig, wanneer ze uit eenheden van denzelfden naam bestaan. Wanneer een verandering in het eene een verandering in het andere G. tengevolge heeft, dan noemt men die getallen afhankelijk van elkander; wanneer het eenige malen of een gebroken aantal malen grooter of kleiner worden van een G. tengevolge heeft dat een ander G. evenveel malen grooter of kleiner wordt (b.v. de hoeveelheid eener koopwaar tegenover den prijs), dan heeten deze getallen evenredig afhankelijk of kortweg evenredig', als daarentegen het eenige malen of gebroken aantal malen grooter (of kleiner) worden van een getal tengevolge heeft dat een ander G. evenveel malen kleiner (of grooter) wordt, dan spreekt men van omgekeerd evenredige getallen; wanneer verder een G. evenredig is met twee of meer andere getallen, dan heet zoodanig getal samengesteld evenredig; wanneer eenigerlei verandering in een reeks getallen een verandering in een ander G. tengevolge heeft, dan zegt men dat dit laatste G. afhankelijk is van twee of meer andere getallen. De wetenschap die zich met de eigenschappen der getallen bezighoudt heet Rekenkunde, zie ald. Het opnoemen der getallen in hun natuurlijke volgorde heet tellen. Om de getallen op meer eenvoudige wijze te kunnen schrijven heeft men een tiental teekens, cijfers geheeten.