Gepubliceerd op 19-01-2021

Atmospheer

betekenis & definitie

(van het gr. atmos, damp, en sphaira een bol) De dampkring, het luchthulsel $at den aardbol, en andere hemellichamen, omgeeft. In het algemeen elke gasvormige massa, die een ander lichaam omgeeft.

Het gewicht der A. laat zich indirect berekenen uit den druk, dien zij op de aardoppervlakte uitoefent; de A. staat evenals alle andere lichamen op aarde onder den invloed van de aantrekkingskracht der aarde; haar vorm is gebonden aan den vorm van den aardbol zelf, en zij heeft dan ook de gedaante van een aan de polen afgeplatten bol, doch is in sterker mate afgeplat, omdat de middelpuntvlietende kracht op de luchtmoleculen een sterker werking uitoefent naarmate deze verder van de as verwijderd zijn; op verschillende wijze heeft men gezocht te bepalen tot hoe hoog de lucht zich boven de aardoppervlakte verheft; Biot bepaalde deze hoogte op 47 km., Boussingault en Humboldt op 43 km.; de dichtheid der A. vermindert naarmate men in hoogere lagen komt; de temperatuur is het hoogst in de onderste en het laagst in de hoogere lagen ; de wetten dezer wisselingen zijn nog niet bekend , in de laatste jaren heeft men met zoogenaamde peilballons het verschil in temperatuur van hoogere luchtlagen met die welke onmiddellijk op de aardoppervlakte drukken onderzocht; op deze wijze heeft men bevonden dat de temperatuur elke 215 meter 1° daalt. Zie Lucht.