Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 19-09-2018

Markt

betekenis & definitie

MARKT, v. (-en), plaats van koop en verkoop, bijeenkomst van handelaren naar de markt gaan; iets op de markt koopen; de markt begint, is afgeloopen; de markt is druk bezocht;

— de markt is stil, er wordt weinig verhandeld;
— bij iem. ter markt gaan, bij hem komen koopen; (fig.) bij hem voorlichting, hulp enz. zoeken; (fig.) zijne huid zélf ter markt brengen, zich in eigen persoon verdedigen;
— bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen, iemands ware karakter blijkt eerst wanneer men van hem gaat scheiden, wanneer het er op aankomt;
— van de markt raken, getrouwd raken (van meisjes gezegd);
— (Zuidn.) weten waar het markt is, bestraft worden; mei iemands woorden naar de markt gaan, loopen rondvertellen wat men hem heeft hooren zeggen;
— hij is van alle markten thuis, hij weet van alles, is een slimmekerel; (ook) hij is van alles voorzien;
— hij is van alle markten terug gekomen (thuis), (behalve van de goede), hij heeft reeds alles bij de hand gehad; maar deugt nergens voor, slaagt nergens;
— Java is rijk aan producten voor de Kuropeesche markt; ■
— Engeland is eene goede markt voor ons vee, kan men daar goed verkoopen;
— openbaar plein in eene stad, waar markt gehouden wordt of werd hij woont op de markt;
— marktprijs, loopende prijs (van handelsartikelen), prijs stijgende, dalende markt, met rijzing, daling der prijzen;
— iets op eene hooge markt koopen, duur koopen;
— onder, boven de markt verkoopen, lager, hooger dan de loopende prijs;
— de markt liep op en af, rees en daalde;
— de hoogste markt maken, den hoogsten prijs kunnen bedingen (door goede kwaliteit van waren of werk);
— ik heb de markt niet kunnen maken, den loopenden prijs niet kunnen krijgen;
— (gew.) de markt maken, het eerst zijne koopwaren op eene markt voor een door de koopers geboden prijs verkoopen, waardoor de overige verkoopers genoodzaakt zijn hunne koopwaren voor denzelfden prijs te leveren;
— de markt bederven, veel te goedkoop iets leveren, doen, waardoor anderen ook geen hoogeren prijs kunnen bedingen.