Markt betekenis & definitie

MARKT, v. (-en), plaats van koop en verkoop, bijeenkomst van handelaren naar de markt gaan; iets op de markt koopen; de markt begint, is afgeloopen; de markt is druk bezocht; — de markt is stil, er wordt weinig verhandeld; — bij iem. ter markt gaan, bij hem komen koopen; (fig.) bij hem voorlichting, hulp enz. zoeken; (fig.) zijne huid zélf ter markt brengen, zich in eigen persoon verdedigen; — bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen, iemands ware karakter blijkt eerst wanneer men van hem gaat scheiden, wanneer het er op aankomt; — van de markt raken, getrouwd raken (van meisjes gezegd); — (Zuidn.) weten waar het markt is, bestraft worden; mei iemands woorden naar de markt gaan, loopen rondvertellen wat men hem heeft hooren zeggen; — hij is van alle markten thuis, hij weet van alles, is een slimmekerel; (ook) hij is van alles voorzien; — hij is van alle markten terug gekomen (thuis), (behalve van de goede), hij heeft reeds alles bij de hand gehad; maar deugt nergens voor, slaagt nergens; — Java is rijk aan producten voor de Kuropeesche markt; ■— Engeland is eene goede markt voor ons vee, kan men daar goed verkoopen; — openbaar plein in eene stad, waar markt gehouden wordt of werd hij woont op de markt; — marktprijs, loopende prijs (van handelsartikelen), prijs stijgende, dalende markt, met rijzing, daling der prijzen; — iets op eene hooge markt koopen, duur koopen; — onder, boven de markt verkoopen, lager, hooger dan de loopende prijs; — de markt liep op en af, rees en daalde; — de hoogste markt maken, den hoogsten prijs kunnen bedingen (door goede kwaliteit van waren of werk); — ik heb de markt niet kunnen maken, den loopenden prijs niet kunnen krijgen; — (gew.) de markt maken, het eerst zijne koopwaren op eene markt voor een door de koopers geboden prijs verkoopen, waardoor de overige verkoopers genoodzaakt zijn hunne koopwaren voor denzelfden prijs te leveren; — de markt bederven, veel te goedkoop iets leveren, doen, waardoor anderen ook geen hoogeren prijs kunnen bedingen.

Laatst bijgewerkt 19-09-2018