M betekenis & definitie

M v. (-’s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 1000; — in afkortingen:

M. — mijnheer, monsieur; — — magister — meester; —
M. — Mark, Duitsch geldstuk; —
M. — Meter; —
M2. — vierkante Meter; —
M3. — kubieke Meter; — rn. — molenpeil, b. v. het water stond 2 dM. boven m.; —
M. — (in orgelwerken) manuaal, op het grootste der handklavieren; —
M’ — zie Mc; —
m. — mannelijk —
M. A. — manu auctoris — door de hand des schrijvers; —
Mad. of Mme. — madame — mevrouw; —
M. A. L. magister artium liberalicum meester in de vrije kunsten;
Mand. — mandatum, mandaat; —
Marc. — Marcus — Evangelist; (ook)
een der bijbelboeken; —
Matth. — Mattheus — Evangelist; (ook)
een der bijbelboeken; —
m.a.w. met andere woorden; —
Mc. mac — zoon; (ook) hoofd (van
een geslacht); —
m.c. mio conto — mijne rekening;
M.D. of Med. D. — medidnae Doctor — doctor
in de geneeskunde; —
m.d. — met dank; —
m.d.s — mise, detur, Signatur — meng,
geef en teeken het (op recepten); —
M.E. — Middeleeuwen; —
M.E. — middelbare eb; —
Mej. — mejuffrouw;
Mevr. Mw.— mevrouw; —
m. ƒ. — mezzo forte — matig sterk; —
Mg. — magnesium (scheik.) — zie aldaar; —
mG. — milligram; —
m. g. — met gelukwensch; —-
Mgr. — monseigneur — titel, ook van
een bisschop of aartsbisschop; —
m. h. d.— met hartélijken dank; —
m. h. a.— met hartélijken gelukwensch; —
M. H. S.— (Z. A.) Meisjes Hoogere School; —
m. i.— mijns inziens; —
Mij., Mpij— Maatschappij; —
mil.— militair; —
Min.— Minister; (ook) Ministerie; —
M. K. G.— Mcterkilogram; —
mL.— milliliter; —
Mlle.— mademoisélle — mejuffrouw; jongejuffrouw; —
m. m.— mutatis mutandis — met de noodige veranderingen; —
m.m. — memento mori — gedenk te sterven
M. M.— Myriameter; —
mM.— millimeter; —
M. M. H. H.— Mijne Heeren; —
m. m. p.— manu mea propria — met mijn eigen hand, eigenhandig; —
Mn— mangaan — zie aldaar; —
M.O. — Middelbaar onderwijs; —
Mo. — molybdaenium — zie aldaar; —
M.P. — member of Parliament — lid van het (Engelsche) parlement; —
M.P. — mijlpaal; —
m.p. — mezzo piano (muz.) — matig zacht; —
M.R. — middelbare rivierstand; —
Mr. — meester; —
— (ook) mijnheer; monsieur; mister; master; —
m.r. — met rouwbeklag: —
Mrs. — Mistress — mevrouw (in Engeland); — .
Mrs. of M.M. — messieurs; mijne heeren; —
MS. — manuscript — handschrift; —
M.S.C. — mandatum sine clausida — onbepaalde volmacht; —
MSS. — manuscripten — handschriften; —
m.t. — meterton —
M.U.L.O. — Meer uitgebreid lager onderwijs; —
muz.— muziek; —
M.V. — middelbare vloed; —
m.v. — mezzo voce (muz.) — met halve stem, matig sterk; —
mv. — meervoud (spraakk.); —
M.v. A. — Memorie van Antwoord; —
M.W.O — Militaire Willemsorde.

MA, v. (-’s), (verkorting van mama) moeder. MAATJE o. (-s.

Laatst bijgewerkt 19-09-2018