Gepubliceerd op 24-02-2020

Gevoelen

betekenis & definitie

Het begrip gevoelen heeft 2 verschillende betekenissen:

1. gevoelen - GEVOELEN, (gevoelde, heeft gevoeld), voelen, met het zintuig van het gevoel gewaarworden: eene aangename warmte gevoelen; hij gevoelde geen pijn meer;
— een innerlijk gevoel van iets hebben ;

medelijden, berouw gevoelen; neiging, lust, belangstelling tot iets gevoelen; liefde, genegenheid voor iem. gevoelen;
— ik gevoel niets voor hem, hij laat mij geheel koud, is mij onverschillig;
— ik gevoel er veel voor, ik stel er veel belang in, (ook) naar mijne meening is er veel voor te zeggen;
— hij gevoelt niet fijn, niet diep; ik zal hem mijn wraak doen gevoelen;
— zich gevoelen, het gevoel hebben dat door de nadere bepaling wordt uitgedrukt (vaak in bet. gelijk aan zijn): ik gevoel mij onwel; ik gevoelde mij beschaarnd en diep getroffen; hij gevoelde zich daar niet op zijn gemak; ik gevoel mij verplicht u dit mede te deelen;
— zich (zich zelven) gevoelen, met zelfvertrouwen vervuld zijn;
— beseffen (met het gevoel en met het verstand): hij gevoelde, dat zijne tegenwoordigheid hinderlijk was; hij gevoelt zijne waarde; de waarheid van iets gevoelen, begrijpen, inzien.

2. gevoelen - GEVOELEN, o. (-s), eene bepaalde gezindheid waaraan uiting wordt gegeven: zulke gevoelens verdienen belooning; gevoelens van deugd en vaderlandsliefde; met gevoelens van hoogachting, met bekende gevoelens (vroegere beleefdheidsformule aan het slot van brieven); (Zuidn.) gemoedsbewegingen het vermaak en de smart, dat zulke onderscheiden gevoelens zijn;
— oordeel, meening ik geef mijn gevoelen gaarne voor beter; ik zal u rondborstig mijn gevoelen zeggen; ik ben van een ander gevoelen, verschil met u van gevoelen; wat is uw gevoelen omtrent die zaak ?; naar het algemeen gevoelen, volgens de publieke opinie;
— (ook van leerstellingen in geloof, wijsbegeerte of wetenschap): de gevoelens der Protestanten.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!