Bepalen betekenis & definitie

BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), (w. g.) met palen afzetten, omzetten; — vaststellen, regelen een tijd bepalen; — omschrijven, nauwkeurig aangeven, volledig voorstellen de beteekenis van een woord bepalen; den duur van de omwenteling eener nieuw ontdekte planeet bepalen; — (fig.) beperken zijne wenschen bij het noodige bepalen; — ik bepaal mij tot hetgeen straks gebeurd is;—zijne aandacht bij zijn werk bepalen, daarvan niet laten afwijken; — oorzaak zijn, dat iets zoo wordt als het wordt, beslissen toen ik haar zag was mijn lot bepaald; allerlei kleinigheden kunnen den uitslag der verkiezingen bepalen; — vaststellen, door waarneming en redeneering den oorsprong van een woord bepalen; — bij besluit, ordonnantie of wet vaststellen: de wet bepaalt, dat enz.