Gepubliceerd op 01-09-2018

Beeld

betekenis & definitie

BEELD, o. (-en), nabootsing in hout, steen, metaal, was enz. van een mensch, een dier of ook wel eene godheid; onbeweeglijk als een beeld; hij zat als een beeld, roerloos;

— een beeld gieten, van metaal, gips enz.;
— een beeld snijden, van hout of metaal;
— (bijb.) gij zult u geene gesneden beelden maken;
— , nabootsing van mensch of dier enz. in een plat vlak, in teekening of schilderij; ook wel alleen den omtrek aanduidende een schaduwbeeld;
— iem. in beeld brengen, zijn portret of standbeeld maken;
— (Zuidn.) een beeldeken, een prentje, inz. eene voorstelling uit de gewijde geschiedenis of wel liet portret van een overledene (doodbeeldeken), met een toepasselijk gedicht of aanhalingen uit de H. Schrift aan de keerzijde;
— (nat.) een scherp, juist, positief, negatief beeld; (fig.) de spraak moet zijn een beeld der gedachten, eene afspiegeling, een spiegelbeeld;
— (bijb.) de mensch is naar Gods beeld geschapen, naar de gelijkenis met God;
— hij is het echte beeld van den Zeeuw, in hem komt het karakter van den Zeeuw sterk uit;
— een beeld van mannelijke kracht, die kracht openbaart zich in hem volkomen;
— zij was een beeld der wanhoop;
— een beeld van eene vrouw, een kind, eene schoone vrouw, een schoon kind;
— een beeld van een hoedje, een bijzonder mooi hoedje;
— (iron.) ook een beeld, ook een mooie (gezegd van iem. met slechte hoedanigheden, karaktertrekken enz.);
— ze is zoo koud als een beeld, wel schoon, maar in hooge mate gevoelloos;
— zoo wit als een beeld, als een witmarmeren beeld, zeer wit van schrik of ontroering enz.;
— (gemeenz. w. g.) de beelden, de publieke vrouwen;
— juiste voorstelling van iets in woorden: ik wil trachten u een duidelijk beeld van de zaak te geven;
— beschrijving: een beeld van Luther geven;
— voorstelling van iem. of iets in den geest: zijn beeld was diep in haar ziel gegrift;
— de beelden verwarden zich in zijn geest, voorstellingen;
— iets in beeld brengen, door eene vergelijking verstaanbaar maken;
— beelden in de taal, tropen;
— de hoop is het beeld van David, het attribuut.

< >