Gepubliceerd op 31-08-2018

AKTE

betekenis & definitie

Akte v. (-n), hoofddeel van een tooneelstuk, (gewoonlijk) bedrijf: een treurspel in vijf akten;

schriftelijk bewijsstuk, door een openbaar ambtenaar of een bevoegd gezag opgemaakt: authentieke of openbare akte, door een openbaar ambtenaar opgemaakt;
— onderhandsche akte, opgemaakt en onderteekend zonder tusschenkomst van een openbaar ambtenaar;
— eene notarieele akte, door een notaris verleden;
— akte van den burgerlijken stand, eene akte van geboorte, echtscheiding, overlijden; eene akte van bekendheid, van eerbied, van stuiting, van toestemming, zie BEKENDHEID, EERBIED enz.;
— akte van bekwaamheid, getuigschrift waarbij iem. na afgelegd examen gerechtigd wordt onderwijs te geven;
— akte van lager, van middelbaar onderwijs, waarbij bevoegdheid wordt verleend tot het geven van lager, middelbaar onderwijs;
— eene akte M. O. voor het Fransch, waardoor men dat vak aan hoogere burgerscholen en gymnasia mag onderwijzen;
— eene akte voor de jacht of visscherij schriftelijke vergunning van de overheid om te jagen of te visschen;
— eene akte passeeren, verlijden, door een notaris laten opmaken;
— akte van geloof, hoop, liefde, berouw, in den vorm van gebeden geformuleerde waarheden, wenschen, schuldbelijdenissen enz.;
— (R. K.) akte van eerherstel, eereboet, gebed waarin aan God eerherstel wordt aangeboden voor godslasteringen, enz.;
— de akte van beschuldiging, geschrift door het openbaar ministerie opgemaakt, inhoudende de uiteenzetting der feiten aan een beschuldigde te laste gelegd;
— ook fig. het gemeenteraadslid, de heer A., bestreed in {met) eene lange akte van beschuldiging het optreden van de politie;
— (recht.) de akten, processtukken;
—(recht.) de verdediger vraagt akte van die verklaring der getuigen, schriftelijke opteekening;
— ae rechter verleent akte, willigt dat verzoek in;
— (fig.) ik neem akte van wat gij daar zegt, ik zal ’t onthouden om het zoo noodig als bewijsgrond aan te voeren, ik zal ’t in mijn oor knoopen;
— wij geven het blad daarvan gaarne akte, wij verklaren schriftelijk dat het zoo is;
— in het Burg. Wetb. komt akte voor in de beteek. van handeling;
— (gew.) hij heeft heel wat in de akte, hij beteekent heel wat, hij heeft veel praats.

< >