Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

V afkortingen

betekenis & definitie

V — 1. volt (eenheid van electrisch spanningsverschil);

— 2. (scheik.) vanadium.

v — (Lat.) velo'citas, snelheid (in natuurkundige formules).

v. — 1. van;

— 2. vers, versregel;
— 3. voor;
— 4. vrouwelijk;
— 5. (Lat.) vale, wees gezond, gegroet;
— 6. (Lat.) verte, wend om;
— 7. (It.) volti, wend om;
— 8. (Lat.) vide, zie ;
— 9. (Lat.) versus, tegen ;
— 10. (Fr.) votre, de uwe.

V AVolt-Ampè're. V. A. — (Fr.) Votre Altes'se, Uwe Hoogheid.

v.a.volgens anderen. vac.vacatu're. val.valu'ta. V. A. R.Votre Altes'se Roya'le, Uwe Koninklijke Hoogheid.

V. A. R. A.Vereniging van Arbeiders-Radio-Amateurs. v. b. — 1. van bureau;

— 2. van boven.

V CVolt-coulomb (eenheid van electriciteit).

v. C.voor Christus [’geboorte] (bij jaartallen). v. c. — 1. (Lat.) verbi causa, bijvoorbeeld;

— 2. (Lat.) vi coac'tus, door geweld gedwongen;
— 3. (It.) vostro conto, uw rekening.

v. Chr.voor Christus [’geboorte] (bij jaartallen). V. D. — 1. (Lat.) volen’te Deo, zo God wil;

— 2. Vrijzinnig Democraat,

v. d. e. n. voor dag en nacht (in advertenties).

v. d. j.van dit jaar. V. D. M., — (Lat.) Verbi Divinii Minister, bedienaar van het goddelijk ook v. d. m. woord, predikant.

v. d. s.van de schrijver, vdt. — (Lat.) vide'licet, te weten.

verb. — 1. verbinding;

— 2. (Lat.) verbum, woord, werkwoord.

verg.vergelijk. versch. — 1. verschenen;

— 2. verschillende.

Ver. St.Verenigde Staten {van N.Amerika), vert. — 1. vertaal, vertaler, vertaling ;

— 2. (Lat.) verta'tur, verte, men kere [het blad om].

verz. verz.verzocht en verzekerd (in advertenties). vet. Test. — (Lat.) vetus Testamen'tum, Oud Testament.

V. G.Vica'ris Generaal'. v. g. — (Lat.) verbi gratia, bijvoorbeeld.

v. g. g. v. — (in advertenties) van goede getuigen voorzien. vgl.(men) vergelijk(e). v. gr. — (Lat.) verbi gratia, bijvoorbeeld.

v. h. — 1. van het;

— 2. va)i huis (boven of onder brieven);
— 3. voorheen;
— 4. voor het.

v. h. t. h.van huis tot huis. v. i.voorwaardelijke invrijheidsstelling. vid. — (Lat.) vide, videa'tur, — men zie.

v. j.vorig jaar. v. k. — 1. van kantoor;

— 2. (kooph.) verkopers keus;
— 3. (beurst.) vorige koers,

v. k. a.voor kennisgeving aangenomen. Vl. Vlaams. v. I. b.vrij langs boord (eng. free alongside ship). vlg. — 1. volgende;

— 2. volgens.

v. I. n. r.van links naar rechts (b.v. onder dagbladfotografieën).

V. M.Volle Maan v. m. — 1. vierkante meter;

— 2. voormiddag.

V. N.Verenigde Naties. vnl. voornamelijk. V. N. V. Vlaams Nationaal Verbond. vand. V.N.V.-er, lid of aanhanger van die beweging. vnw. voornaamwoord. v. o.

van onderen. voc. — (Lat.) voce, op het (genoemde) woord of artikel.

voegw. voegwoord. vol. — 1. (Lat.) volu'men, deel van een boekwerk;

— 2. volu'me, inhoud van lichamen.

volg. volgende. voorl. gen. voorlopig genoteerd. voorm. — 1. voormalig;

— 2. voormiddag.

voorn. — 1. voornaamste ;

— 2. voornoemd.

voorv. voorvoegsel. voorw. — 1. voorwaardelijk(e);

— 2. voorwerp (taalkundig).

voorz. — 1. voorzetsel;

— 2. voorzitter.

V. O. S. Vlaamse Oud-Strijdersbond. V. O. V.

Vrijwillige Ouderdomsverzekering. V.P. Vice-President. v. p. —(It.) volti preste, sla spoedig [het muziekblad] om.

V. P. R. O. Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. vr. vrouwelijk. v. r. n. I. van rechts naar links (onder dagbladfotografieën).

v. s. —(It.) volti subito, sla spoedig [het muziekblad] om.

V. S. Verenigde Staten. vs. vers. v. sl. vorig slot (beursterm).

V. T. — (Lat.) Vetus Testamen'tum, Oud Testament.

vt. — (Lat.) vidit, hij heeft het (door)gezien.

V. T. B. Vlaamse Toeristenbond. V. U. — 1. Vrije Universiteit;

— 2. Volksuniversiteit.

V. V. Voorschriften op de Velddienst. v. v. — 1. vice versa, heen en terug;

— 2. vervolgens;
— 3. voorlopig verslag;
— 4. voorwaardelijke veroordeling;n
— 5. en volgende [blz.].

v. v. b. — 1. vrij van beschadigdheid (clausule in verzekeringspolissen);

— 2. vrij van boord (eng. free overside ship), d.i. de kosten van overlading uit het zeeschip in de lichter zijn in de prijs inbegrepen.

V. V. V. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. v. v. v. — 1. (Lat.) veni, vidi, vici, ik kwam, zag en overwon;

— 2. voor vernietiging vatbaar.

v. w. vorige week. v. w. b. voor wat betreft. Vz. voorzitter. v. z. g. h. van zeer goeden huize. v. z. m. voor zover mogelijk. v. z. w. — (België) Vereniging zonder winstbejag.