Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

SOCIAAL

betekenis & definitie

(<Fr.),

I. bn. bw. (...aler, -st),
1. tot aaneensluiting geneigd, gezellig levend: sociale insecten, b.v. bijen, mieren;
2. (w. g.) van een maatschappij; het sociaal fonds, kapitaal, fonds dat aan een vereniging toebehoort, maatschappelijk kapitaal;
3. betrekking hebbend op de menselijke samenleving, de menselijke maatschappij en de verhoudingen, vormen en toestanden daarin: sociale aardrijkskunde, de leer van de betrekkingen tussen maatschappelijke toestanden en aardrijkskundig milieu; een sociale groep; een sociaal kwaad; sociale hervormingen; de sociale revolutie; sociale noden, misstanden en wanverhoudingen in de maatschappij; de sociale kwestie, het vraagstuk hoe aan de economisch zwakkeren een bevredigende positie te verschaffen; — de sociale wetgeving, de wetten tot regeling en inz. tot verbetering van de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, en de alg. positie der werknemers; — sociale verzekering, gedwongen verzekering van de werknemers tegen de gevolgen van ziekte, (ouderdoms-) invaliditeit en werkloosheid;
4. betrekking hebbend of gericht op de voorziening in maatschappelijke noden: sociaal werk doen; een sociale werkster, iem. die sociaal werk doet; — dienst van sociale zaken, maatschappelijk hulpbetoon;

II. zn. m. (socialen), (volkst.) sociaal-democraat, socialist.