Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Raadkamer

betekenis & definitie

v. (-s),

1. vertrek waarin een rechterlijk college beraadslaagt, thans vooral in tegenst. tot het vertrek waarin de openbare zitting plaatsvindt; (ook) de zaal waarin de rechterlijke colleges gerechtelijke handelingen verrichten, verzoekschriften behandelen, verhoren afnemen enz. voorzoverre dit niet ter terechtzitting geschiedt;
2. zitting van een rechterlijk college : terstond na de raadkamer werd mondeling uitspraak gedaan ; de rechtbank zal in raadkamer gaan en daarna onmiddellijk vonnis wijzen; in raadkamer worden gehoord; de leden zijn verplicht het geheim der raadkamer te bewaren; behandeling in raadkamer, t.w. voor die zaken waarvoor de wet zulks voorschrijft: behandeling in raadkamer is iets anders dan behandeling met gesloten deuren;
3. rechterlijk college dat de beslissingen neemt die niet in een openbare zitting behoeven te worden genomen : de raadkamer zal alvorens te beslissen het openbaar ministerie horen.