Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Dringen

betekenis & definitie

(drong, heeft en is gedrongen),

I. onoverg.,
1. zich door krachtige druk of tegen iets dat weerstand biedt een weg banen : hij drong door de schaar van bedienden in het vertrek; het water drong door de bodem in de boot; — (fig.) in iemands geheimen dringen, zich er bekend mee (willen) maken;
2. in een menigte door druk met het lichaam trachten vooruit te komen: sta niet zo te dringen ; — zich met drang bewegen : de menigte drong de zaal uit;
3. zedelijke druk doen gelden; — de tijd dringt, de zaak lijdt geen uitstel; — als de nood dringt, aan de man is ; vgl. Dringend;

II. overg.,

1. door drukken van opzij iets of iem. van plaats doen veranderen : een ander van zijn plaats dringen; hij werd in een hoek gedrongen; zich op de voorgrond dringen, meest fig.: ten koste van iets of iem. anders in een gunstige positie of onder de aandacht trachten te komen; zich in iemands vertrouwen dringen ;
2. zedelijke druk uitoefenen op, nopen: door de omstandigheden gedrongen besloot hij uit te wijken; als u het hart tot spreken dringt, zo spreek! Vgl. Aandringen.