uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Wet (Een) van Meden en Perzen

betekenis & definitie

een regel, waarvan geen afwijken mogelijk is ; waarschijnl. ontleend aan den Bijbel, o. a. Esther 1, 19 en 8, 8: „Indien het den koning goeddunkt, dat een koninklijk gebod van hem uitga, hetwelk geschreven worde in de wetten der Perzen en Meden, en dat men het niet overtrede.. . Schrijft dan gijlieden voor de Joden, zooals het goed is in uwe oogen, in des konings naam en verzegelt het met des konings ring; want het schrift, dat in des konings naam geschreven, en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen”.