PMO betekenis & definitie

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Het heeft als doel om gezondheidsrisico's van het werk te voorkomen en/of te beperken. Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht om een dergelijk onderzoek aan medewerkers aan te bieden. Vaak gebeurt dit eens in de drie jaar. Deelname is daarentegen vrijwillig.

Een PMO is een uitgebreide versie van de PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek), waarbij een PMO ook de leefstijl en conditie van een werknemer in het onderzoek betrekt. In de basis bestaat een PMO uit een vragenlijst, soms aangevuld met lichamelijk onderzoek. Dit is vaak het geval bij fysiek zware beroepen. Ook kunnen bloeddruk, BMI en conditie onderzocht worden.

Vaak gaat het bij een PMO om het voorkomen en/of beperken van de risico's die uit een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) al naar voren zijn gekomen. Een PMO wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts, die eventueel in dienst is van een arbo-organisatie. Een medewerker krijgt een persoonlijk advies, welke niet inzichtelijk is voor de werkgever. De werkgever kan eventueel een uitgebreid advies (op groepsniveau) ontvangen zodat er op algemeen niveau gekeken kan worden naar bedrijfsrisico's. Het voordeel voor een organisatie is dat verzuim mogelijk voorkomen wordt en dat er aan de inzetbaarheid van medewerkers gewerkt kan worden.

De PMO is opgenomen in artikel 18 van de Arbowet. Het stelt een aantal eisen. Zo moet een PMO periodiek worden aangeboden (frequentie hangt af van specifieke risico's van organisatie), is een rapportage op groepsniveau alleen mogelijk bij minimaal 20 medewerkers (i.v.m. privacy) en moet de inhoud van het onderzoek overeenkomen met de risico's en gevaren die de arbeid voor de gezondheid van medewerkers kan hebben.