Active aging betekenis & definitie

Active aging binnen HRM is het pakket van maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, door rekening te houden met hun levensfase en daarbij behorende typerende kenmerken en behoeften.

Vanuit het perspectief van de werknemer gaat het bij active aging om het volop benutten van het vermogen te werken, daarbij rekening houdend met de levensfase waarin de persoon zich op dat moment bevindt. Het gaat dan niet alleen om het werken bij een en dezelfde werkgever, maar om het op peil houden van de eigen arbeidsmarktwaarde in zijn algemeenheid (employability).

In veel organisaties is lange tijd de term ''gelijke monniken, gelijke kappen'' vanzelfsprekend geweest. Gezien de vergrijzing en ontgroening is het echter noodzakelijk om oudere medewerkers zo lang mogelijk productief en inzetbaar te houden. Een manier om de verschillende levensfasen te onderscheiden is naar leeftijd: twintigers, dertigers, veertigers etc. Ander onderscheid is te maken naar biologische (fysieke kenmerken) en psychologische (subjectieve beleving) leeftijd.

Een manier om onderscheid te maken tussen verschillende levensfasen is aanpassingen doen in arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Alles met als doel de werksituatie zo inrichten, dat de werknemer optimaal vitaal en inzetbaar is. Vaak wordt gekeken naar belastbaarheid en belasting van een werknemer.

Een veelgebruikt model voor active aging is het 5V-model: Verkennen, Voorlichten, Vitaliseren, Verlichten en Vertrekken. Bij Verkennen gaat het om analyseren, kengetallen, verschillen zien. Voorlichting moet zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van het personeel. Vitaliseren is de kern van active aging: mensen vitaal maken/houden en zorgen dat zij zelf ook bezig zijn met het inzetbaar blijven. Verlichten kan te maken hebben met ontzien of anders inrichten van het werk. Als de laatste twee maatregelen niet het juiste effect hebben, resteert Vertrekken.