Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 09-05-2010

2010-05-09

Quick ratio

betekenis & definitie

De quick ratio is een kengetal waarmee de liquiditeit (mate waarin een onderneming in haar vaste verplichtingen kan voldoen) van een onderneming vastgesteld kan worden. Het geeft dus de mate aan waarin verschaffers van kort vreemd vermogen uit de vlottende activa betaald kunnen worden.

Bij de quick ratio wordt de waarde van de voorraden buiten beschouwing gelaten. Dit in tegenstelling tot de current ratio. Bij producten die kunnen bederven of modegevoelig zijn is het namelijk niet vanzelfsprekend dat die alsnog verkocht worden. De quick ratio kan met de volgende formule berekend worden: Quick ratio = (vlottende active-voorraden)/(kort vreemd vermogen)

Als de quick ratio daarbij minimaal 1 is dan zal het bedrijf de kortlopende verplichtingen kunnen voldoen uit de lopende vorderingen en de liquide middelen. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de betalingstermijnen. Als bepaalde klanten echter nog moeten betalen dan kan een quick ratio van 1 toch nog gevaarlijk worden.