Liberalisme betekenis & definitie

Het liberalisme is een politieke stroming die is ontstaan in de 18e eeuw tijdens De Verlichting. Het voornaamste uitgangspunt van het liberalisme is het streven naar grote vrijheid van het individu op alle terreinen van het (maatschappelijke) leven.

De vrijheid die wordt nagestreefd heeft betrekking op de politiek (burgerrechten), de economie (particulier bezit, vrije markt) en de culturele vrijheid. Binnen het liberalisme heeft de overheid, om de individuele vrijheid niet in de weg te staan, een terughoudende rol waarbij het zich beperkt tot de kerntaken. Het particuliere initiatief staat centraal. Het liberalisme doet daarom een sterk beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Volgens de liberale visie kan de mens zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontplooien. John Locke (1632-1704) wordt als de belangrijkste grondlegger van het liberalisme gezien.