Verklarend Woordenboek Plantennamen

Dr. C. A. Backer (1936)

Gepubliceerd op 07-05-2018

Salvia

betekenis & definitie

Sálvia L. [C. Linnaeus], - oude, Lat. plantennaam, afgeleid van Lat. salvus, gezond, met zinspeling op bestaande of veronderstelde geneeskrachtige eigenschappen der plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 216: “Tsap van Sauien” (Salvĭa officinālis L. [C.

Linnaeus]) “twee croesen vol met huenich ... ingenomen es seer goet den ghenen die bloet spouwen ende ouergeuen, want het stelpt den bloetganck terstont. Dijsghelijck stelpt oock die Sauie dat bloet dat wt den wonden ende quetsueren loopt gheureuen ende daer op gheleyt. Sauie in water, ghesoden ende ghedroncken gheneest den hoest, opent die verstoptheyt van der leuer, ende doet die pijne der zyden vergaen ende met Alsen” (alsem) “ghesoden stelpt zy dat root melizoen” (dysenterie). - “Sauie es ooc seer goet ghegeten ende gebruyckt den vrouwen die bevrucht zijn, want zy doet die moeder sluyten ende die vrucht groeyen ende sterck worden. Sauie maeckt ooc die vrouwen seer vruchtbaer ende daer om hier voortijts in Egypten naer groote sterften hebben die vrouwen tsap van Sauie moeten drincken om dat zy vruchtbaer wesen, ende veel kinderen voortbringhen souden.”

< >