Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Kuder-Richardson formule

betekenis & definitie

Ook KR-20. Eenvoudig toe te passen maat voor het berekenen van interne-consistentie¬

betrouwbaarheid bij gedichotomiseerde scores. Gebruikt men een gedwongen raden
systeem of discrete dichotome MC vragen (point biserial) met p = 1 (Ja, correct) en
q = 1 - p (Nee, niet correct) voor de beoordeling dan is de Cronbach ́s alpha berekening
identiek aan de KR-20 berekening.
De Kuder Richardson formule luidt:
" Zie formule"
Beide formules zijn afgeleid van de zogenaamde Spearman-Brown formule. Voor de KR-20
formule geldt: k = n = aantal items. De KR-20 berekent de betrouwbaarheidscoëfficiënt
van een set items bij een gedwongen raden systeem (waarbij de toetsvariantie
is en de itemvariantie ) terwijl Cronbach’s alpha wordt gebruikt
voor multi-pointschalen (Likertschaal) en open vragen. De Cronbach ́s alfa en de
KR-20 zijn indicatoren voor de kwaliteit van de toets als geheel. Deze indicatoren zijn
met een computerprogramma zoals SPSS gemakkelijk te bepalen. De genoemde maten
voor de betrouwbaarheidsschatting zijn echter niet stabiel in de tijd, en dat betekent
dat een eenmaal vastgestelde betrouwbaarheid van een toets niet als een vast gegeven
is te beschouwen.